Dữ liệu biên mục

Cơ học lý thuyết
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75095
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Đình Dũng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 194 tr.
Từ khóa: Cơ học, Cơ học lý thuyết, Mechanics, Cơ học tương đối
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (PHY3301) Cơ học lý thuyết, (7440221) Ngành Khí tượng và khí hậu học, (HMO2202) Cơ học chất lỏng, (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (AER2005) Cơ học kỹ thuật cho Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Engineering Mechanics for Aerospace Eng, (7440102) Ngành Vật lý học, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3301) Cơ học lý thuyết, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (PHY3301) Cơ học lý thuyết
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)