Dữ liệu biên mục

Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74712
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm
Tình trạng vật lý: 168 tr.
Từ khóa: Phương pháp giảng dạy, Trung học phổ thông,
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (7140213) Ngành Sư phạm Sinh học, (TMT1201) Chương trình và phương pháp dạy học Sinh học, (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Khái quát về năng lực và dạy học tiếp cận năng lực; hệ thống năng lực chung và các năng lực chuyên biệt được hình thành và phát triển cho người học ở trường phổ thông trung học; dạy học theo tiếp cận năng lực người học; các biện pháp hình thành và phát triển năng lực người học trong dạy học; một số vấn đề chung về kiểm tra - đánh giá; quy trình đánh giá người học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)