Dữ liệu biên mục

Các phương pháp dạy học hiệu quả: classrom instruction that works
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74703
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Marzano, Robert J. ; Pickering, Debra J.; Pollock, Jane E.
Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Tình trạng vật lý: 224 tr.
Từ khóa: Giáo dục, Phương pháp giảng dạy,
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (TMT1001) Lý luận và Công nghệ dạy học, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (TMT1001) Lý luận và Công nghệ dạy học, (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chương 1. Áp dụng các nghiên cứu khoa học vào quá trình giảng dạy Chương 2. Nhận ra sự giống nhau và khác nhau Chương 3. Tóm tắt và ghi ý chính Chương 4. Phương pháp khích lệ học tập và công nhận những cố gắng Chương 5. Bài tập về nhà và thực hành Chương 6. Các cách thể hiện phi ngôn ngữ Chương 7. Học theo nhóm Chương 8. Lập mục tiêu và đưa ra thông tin phản hồi Chương 9. Tạo và kiểm định các giả thuyết Chương 10. Gợi ý, câu hỏi và khung thông tin phản hồi Chương 11. Phương pháp dạy cụ thể đối với các môn học Chương 12. Áp dụng 9 phương pháp dạy học vào việc lên kế hoạch giảng dạy Chương 13. Lời bạt.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)