Dữ liệu biên mục

Cơ sở lý luận báo chí truyền thông
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74650
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Dương, Xuân Sơn; Đinh, Văn Hưởng; Trần, Quang
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 308 tr.
Từ khóa: Báo chí, Truyền thông
Danh mục: Sách, Báo chí và truyền thông, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS2301) Tài nguyên thiên nhiên, (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS4076) Khoa học môi trường và tài nguyên thiên nhiên, (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3303) Vật liệu môi trường tự nhiên, (7220104) Ngành Hán Nôm, (JOU1051) Báo chí truyền thông đại cương, (7229030) Ngành Văn học, (LIT1156) Nghiệp vụ báo chí và sáng tác, (JOU1051) Báo chí truyền thông đại cương, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (JOU1051) Báo chí truyền thông đại cương , (7310601) Ngành Quốc tế học, (JOU1051) Báo chí truyền thông đại cương, (7320108) Ngành Quan hệ công chúng, (JOU1051) Báo chí truyền thông đại cương, (JOU1150) Lý luận báo chí truyền thông, (JOU3040) Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình, (JOU2019) Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông, (JOU1151) Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông, (JOU3038) Thiết kế và quản trị nội dung website, (JOU3049) Truyền thông đa phương tiện, (7310608) Ngành Đông phương học, (JOU1051) Báo chí truyền thông đại cương, (7229009) Ngành Tôn giáo học, (JOU1051) Báo chí truyền thông đại cương , (7310630) Ngành Việt Nam học, (7310201) Ngành Chính trị học, (POL3034) Chính trị và truyền thông, (JOU1051) Báo chí truyền thông đại cương, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Những vấn đề có tính phương pháp luận, các khái niệm, phạm trù, đặc trưng, chức năng….nghiên cứu các vấn đề cụ thể trong báo chí- truyền thông.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)