Dữ liệu biên mục

Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74641
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Dương, Xuân Sơn, 1954
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 227 tr.
Từ khóa: Báo chí , Chính luận , Thể loại báo chí
Danh mục: Sách, Báo chí và truyền thông, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (7320108) Ngành Quan hệ công chúng, (JOU1150) Lý luận báo chí truyền thông, (JOU3040) Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình, (JOU3042) Kỹ năng viết cho báo in, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giáo trình Các thể loại báo chí Chính luận – Nghệ thuật là tập 3 trong bộ giáo trình chính thức về thể loại báo chí của Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nội dung của cuốn giáo trình được biên soạn theo chương trình đào tạo Cử nhân khoa học Ngành báo chí được hình thành trên cơ sở các bài giảng về thể loại cho các khoa, từ khóa 36 năm 1991 đến nay.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)