Dữ liệu biên mục

Động lực học sông
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74595
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thị Nga ; Trần, Thục
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 533 tr.
Từ khóa: Động học sông , Thuỷ văn, Sông
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (HMO3612) Tương tác sông biển, (NHDH) Ngành Hải dương học, (HMO3612) Tương tác sông biển, (52520101) Ngành Cơ kỹ thuật, (EMA3091) Động lực học sông và đồ án, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nội dung chính của giáo trình được bô cục thành hai phần . Phần I trình bày những vấn đề thuộc. Động lực sông vùng không ảnh hưởng triều ” và phần II trình bày những v ấn đê thuộc “Động lực sông vùng cửa sông chịu iình hưởng tr iề u ”. Trình bày các kiến thức về động lực dòng nước trong sồng; năm chương tiếp theo giới thiệu các thành tựu nghiên cứu về bùn cát và quy luật vận chuyển bùn cát trong sông; các chương 10 -í- 14 trình bày các vấn đề thuộc diễn biến lòng sông ở trạng thái tự nhiên cũng như sau khi đã có sự không chê của các công trình xây dựng trên song cùng các phương pháp mô hình toán và mô hình vật lý nghiên cứu nó. Phần II gồm 3 chương, từ chươn g 15 đ ến chương 17. Chương 15 giới thiệu khái quát về cửa sông và điểu kiện thủy lực vùng cửa sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều . Chướn g 16 trình bày vấn đề xâm nhập mặn ở vùng cửa sông và phướng pháp tính. Chương 17 viết vê vận chuyển bùn cát và diễn biến lòng sông vùn g cửa sông chịu ảnh hưởng triều cùng mô hình tính toán chúng.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)