Dữ liệu biên mục

Business ethics : decision making for personal integrity and social responsibility
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74390
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hartman, Laura Pincus ; DesJardins, Joseph R.
Thông tin xuất bản: McGraw Hill Irwin
Tình trạng vật lý: 502 p.
Từ khóa: Business ethics , Decision making , Đạo đức kinh doanh
Danh mục: Sách, Đạo đức học, Nhân văn
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)