Dữ liệu biên mục

Organizational behavior : key concepts, skills & best practices
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74388
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Kinicki, Angelo ; Kreitner, Robert
Thông tin xuất bản: McGraw Hill Irwin
Tình trạng vật lý: 483 p.
Từ khóa: Organizational behavior , Văn hóa công sở , Quản trị kinh doanh
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)