Dữ liệu biên mục

Kinh tế học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74357
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Samuelson, Paul A.; Nordhaus, William D.
Thông tin xuất bản: Viện Quan hệ Quốc tế
Tình trạng vật lý: 223 tr.
Từ khóa: Kinh tế học , Kinh tế hàng hoá
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kinh tế học
Môn học: (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (52510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (INE1050) Kinh tế vi mô , (INE1050) Kinh tế vi mô , (INE1051) Kinh tế vĩ mô 3, (INE1051) Kinh tế vĩ mô 3, (INE1150) Kinh tế vi mô 1, (INE1150) Kinh tế vi mô 1, (INE1150) Kinh tế vi mô 1, (INE1150) Kinh tế vi mô 1, (52220204) Ngành Sư phạm Tiếng Trung, (INE1050) Kinh tế vi mô, (INE1051) Kinh tế vĩ mô, (7310105) Ngành Kinh tế Phát triển, (INE1050) Kinh tế vi mô, (52310101) Ngành Kinh tế, (INE1050) Kinh tế vi mô, (7340201) Ngành Tài chính - Ngân hàng, (INE1050) Kinh tế vi mô, (51340301) Ngành Kế toán, (INE1050) Kinh tế vi mô, (7320101) Ngành Báo chí, (INE1014) Kinh tế học đại cương, (52220301) Ngành Triết học, (INE1014) Kinh tế học đại cương, (7310601) Ngành Quốc tế học, (INE1014) Kinh tế học đại cương, (7310301) Ngành Xã hội học, (INE1014) Kinh tế học đại cương, (7320201) Ngành Thông tin - thư viện, (INE1014) Kinh tế học đại cương, (7310401) Ngành Tâm lí học, (INE1014) Kinh tế học đại cương, (INE1051) Kinh tế vĩ mô, (INE1051) Kinh tế vĩ mô, (INE1051) Kinh tế vĩ mô, (INE1051) Kinh tế vĩ mô, (7340406) Ngành Quản trị văn phòng, (INE1014) Kinh tế học đại cương, (7310608) Ngành Đông phương học, (INE1014) Kinh tế học đại cương, (7320303) Ngành Lưu trữ học, (INE1014) Kinh tế học đại cương, (7310630) Ngành Việt Nam học, (   INE1014)    Kinh tế học đại cương, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: [2003]
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách này trình bày những quy luật của nền kinh tế hàng hoá dưới chủ nghĩa tư bản. Hiện nay chúng ta dang phát triển nề sản xuất hàng hoá có kế hoạch nhằm phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Do đó việc tham khảo cuốn sách này là điều bổ ích cho việc tìm hiểu về nền kinh tế hàng hoá, tất nhiên một mặt chúng ta cần tìm thấy những nét giống nhau trong một nền kinh tế hàng hoá, mặt khác cần thấy rõ sự khác nhau một cách cơ bản giữa nền kinh tế hàng hoá dưới chủ nghĩa xã hội.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)