Dữ liệu biên mục

Management information systems : managing the digital firm
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74314
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P.
Thông tin xuất bản: Polity Press
Tình trạng vật lý: 280 p.
Từ khóa: Management information systems, Electronic books
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (7480110QTD) Ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính, (RUS5001) Tiếng Nga 1A, (RUS5002) Tiếng Nga 1B, (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (INS3063) Phân tích kinh doanh hỗ trợ ra quyết định, (INS3071) Thương mại mobile, (INS3069) Các hệ hỗ trợ ra quyết định, (7340120) Ngành Kinh doanh quốc tế, (INS1007) Tiếng Anh chuyên ngành 2, (INS2003) Nguyên lí marketing, (07MC) Môn chung, (INS1111) Tin học đại cương, (INS2022) Môi trường xã hội, đạo đức, pháp lí trong kinh doanh, (INS3029) Thị trường và các thể chế tài chính, (INT1104) Tin học cơ sở, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Management Information Systems' contains a wealth of pedagogical features to facilitate student comprehension, which aid in review and reinforce key concepts, as well as promoting problem-solving skills.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)