Dữ liệu biên mục

Xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74304
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 621 tr.
Từ khóa: Giáo dục, Chương trình giáo dục phổ thông
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (7140217) Ngành Sư phạm Ngữ văn, (TMT6550) Phân tích chương trình Ngữ văn phổ thông hiện hành, (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (Thesis) Thạc sĩ, (60140114) Quản lý giáo dục, (EDM 6031) Phát triển chương trình giáo dục
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tổng quan về xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới. Nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm phát triển chương trình giáo dục phổ thông của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở đó, đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị cho Việt Nam trong việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian tới
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)