Dữ liệu biên mục

Internationalisation Studies
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74171
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 162 tr.
Từ khóa: Studies, International
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)