Dữ liệu biên mục

Từ vựng học tiếng Việt
Loại tài liệu: book
Mã tài liệu: 74167
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 341 tr.
Từ khóa: Ngôn ngữ học, Từ vựng học, Tiếng Việt
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7140217) Ngành Sư phạm Ngữ văn, (LIN6552) Ngữ nghĩa học, (7220104) Ngành Hán Nôm, (LIN1103) Việt ngữ học đại cương, (7229030) Ngành Văn học, (LIN1103) Việt ngữ học đại cương, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (LIN1103) Việt ngữ học đại cương , (LIN3092) Ngữ âm học và Từ vựng học tiếng Việt, (LIN3078) Từ điển học và việc biên soạn từ điển tiếng Việt , (LIN4059) Những vấn đề cơ bản của Ngôn ngữ Việt Nam và Ngôn ngữ học ứng dựng , (7310630) Ngành Việt Nam học, (LIN1103) Việt ngữ học đại cương, (VLC3060) Từ vựng tiếng Việt, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Bao quát các vấn đề chính thường được nêu lên trong từ vựng học của nhiều nước trên thế giới, giới thiệu những khái niệm cơ bản, những phương pháp thích hợp được sử dụng trong nghiên cứu từ vựng học. Trình bày những kiến giải riêng về nhiều vấn đề cơ bản
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)