Dữ liệu biên mục

Lôgíc học đại cương: Sách giáo trình dùng trong các trường đại học (In lần thứ 2)
Loại tài liệu: giáo trình
Mã tài liệu: 74166
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thúy Vân; Nguyễn, Anh Tuấn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 262 tr.
Từ khóa: Logic học, Phán đoán, Tư duy
Danh mục: Logic học, Sách, Nhân văn
Môn học: (7310105) Ngành Kinh tế Phát triển, (7320303) Ngành Lưu trữ học, (PHI1054) Logic học đại cương, (7310630) Ngành Việt Nam học, (   PHI1054)    Lôgic học đại cương, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (PHI1051) Logic học
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Trình bày những kiến thức chung về bản chất của logic học, về khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và giả thuyết, về các quy luật của tư duy logic chính xác.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)