Dữ liệu biên mục

Các phương pháp vật lý trong hoá học : Phổ hấp thụ electron. Phân tích cấu trúc bằng tia X
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73921
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Vũ, Đăng Độ
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 183 tr.
Từ khóa: Hóa học phân tích, Phương pháp vật lý, Phổ hấp thụ, Tia X
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học đại cương & nhập môn
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (CHE1078) Các phương pháp vật lý và hóa lý ứng dụng trong hoá học, (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE2001) Các phương pháp vật lý và hóa lý ứng dụng trong hoá học, (NHH) Ngành Hóa học, (CHE1090) Hóa học vô cơ 2, (CHE3136) Các phương pháp phân tích cấu trúc trong hóa vô cơ, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Sự đối xứng của phân tử và nhóm điểm đối xứng Chương 2: Phổ hấp thụ electron của các phức chất kim loại chuyển tiếp Chương 3: Phân tích cấu trúc tinh thể bằng tia rơnghen.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)