Dữ liệu biên mục

Phòng tránh phóng xạ và an toàn hạt nhân
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73859
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Phạm, Quốc Hùng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 144 tr.
Từ khóa: An toàn phóng xạ,  Lò phản ứng,  Vật lý hạt nhân
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (7510407) Ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, (PHY3371) Phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân, (PHY3802) An toàn bức xạ, (7440102) Ngành Vật lý học, (PHY3371) Phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân, (PHY3802) An toàn bức xạ, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Lời nói đầu Chương 1: Các khái niệm và đại lượng cơ bản trong an toàn phóng xạ Chương 2: Phương pháp và thiết bị đo Chương 3: Phòng tránh chiếu xạ ngoài và nhiễm xạ trong Chương 4: An toàn phòng xạ đối với lò phản ứng Tài liệu tham khảo
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)