Dữ liệu biên mục

Những lĩnh vực ứng dụng của Việt ngữ học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73658
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 302 tr.
Từ khóa: Tiếng Việt, Việt ngữ học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (LIN3074) Việt ngữ học với việc dạy tiếng Việt trong nhà trường , (LIN3089) Tiếng Việt với lịch sử và văn hóa Việt Nam, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Việt ngữ học với việc hoạch định chính sách ngôn ngữ Chương 2: Việt ngữ học với việc dạy, học tiếng Việt Chương 3: Việt ngữ học với việc nghiên cứu văn hóa, lịch sử dân tộc Chương 4: Việt ngữ học với việc nghiên cứu văn học Chương 5: Việt ngữ học và dịch thuật.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)