Dữ liệu biên mục

Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73473
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Lưu, Đức Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 338 tr.
Từ khóa: Quản lý môi trường, Phát triển bền vững
Danh mục: Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Các khái niệm chung về phát triển bền vững Chương 2: Định lượng hóa sự phát triển bền vững Chương 3: Các nhóm mục tiêu trong phát triển bền vững Chương 4: Phát triển bền vững ở Việt Nam Chương 5: Những vấn đề chung về quản lý môi trường Chương 6: Các công cụ luật pháp trong quản lý môi trường Chương 7: Phân tích, đánh giá và quy hoạch môi trường Chương 8: Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)