Dữ liệu biên mục

Giáo trình công nghệ môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73454
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trịnh, Thị Thanh ; Trần, Yêm ; Đồng, Kim Loan
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 257 tr.
Từ khóa: Công nghệ môi trường , Xử lý chất thải
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học môi trường
Môn học: (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3243) Công nghệ môi trường đại cương, (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3296) Công nghệ xử lý khí và hơi độc, (EVS3299) Kiểm soát và xử lý chất thải nguy hại, (EVS3301) Công nghệ thu gom, vận chuyển và chôn lấp chất thải rắn, (EVS4079) Cơ sở công nghệ và kỹ thuật môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách trình bày các công nghệ xử lý chất thải
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)