Dữ liệu biên mục

Động lực học biển. Phần 1, Sóng biển
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73333
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Đỗ, Thiền
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 210 tr.
Từ khóa: Biển,  Sóng biển,  Địa chất học,  Động lực học
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (HMO3607) Sóng biển và thủy triều, (NHDH) Ngành Hải dương học, (HMO3607) Sóng biển và thủy triều, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Trên thế giới đã và đang hình thành bốn hướng nghiên cứu sóng biển. Hướng thủy động lực học, hướng năng lượng, hướng thống kê và phổ sóng
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)