Dữ liệu biên mục

Giáo trình luật đất đai
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73243
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 198 tr.
Từ khóa: Giáo trình, Luật đất đai
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (GEO3263) Pháp luật đất đai, (GEO3265) Đánh giá đất và Quy hoạch sử dụng đất đai, (GEO3268) Hệ thống đăng ký đất đai, (GEO3280) Thanh tra đất đai, (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (GLO2044) Quản lý tổng hợp tài nguyên, (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Lịch sử đất đai Việt Nam#Chương 2: Khái quát chung về ngành luật đất đai..
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)