Dữ liệu biên mục

Giáo trình hóa phân tích (dùng cho sinh viên không chuyên hóa)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73199
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Văn Dục
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 198 tr
Từ khóa: Giáo trình, Hóa phân tích
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học phân tích
Môn học: (NKTDC) Ngành Kỹ thuật địa chất, (GLO3066) Phân tích hoá môi trường, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần 1 . Cơ sở lý thuyết của các phản ứng hóa học Chương 1 . Cân bằng hóa học trong các hệ đồng thể nồng độ và hoạt độ...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)