Dữ liệu biên mục

Giáo trình giải tích. Tập 2, phép tính tích phân hàm một biến chuỗi số dãy hàm chuỗi hàm (In lần thứ 5)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73106
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trần, Đức Long; Nguyễn, Đình Sang; Hoàng, Quốc Toàn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 201 tr
Từ khóa: Giải tích, Giáo trình, Phép tính tích phân
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (7720101) Ngành Y khoa, (MAT1091) Giải tích 1, (02TDCNK) Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, (MAT1041) Giải tích 1, (MAT1042) Giải tích 2, (7440102) Ngành Vật lý học, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (PHY1108) Giải tích 2, (QLDDTK) Tài liệu tham khảo, (Thí điểm) Ngành Khoa học dữ liệu, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, (MAT2502) Giải tích 2, (MAT1192) Giải tích 2
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương IV . Tích phân một lớp Chương V . Chuỗi số dãy hàm chuỗi hàm
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)