Dữ liệu biên mục

Hóa học nước tự nhiên
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 72879
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trần, Ngọc Lan
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 230 tr.
Từ khóa: Cấu trúc hóa học, Giáo trình, Nước tự nhiên, Thủy quyển
Danh mục: Sách, Sách, Hóa học
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (HMO3603) Hóa học biển, (NHDH) Ngành Hải dương học, (HMO3603) Hóa học biển, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Cuốn sách gồm 6 chương : Chương 1 : Đại cương về nước tự nhiên Chương 2 : Hệ cacbonat trong nước tự nhiên Chương 3 : Các thành phần chính của nước tự nhiên…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)