Dữ liệu biên mục

Cơ sở khoa học môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000005187
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Lưu, Đức Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 232 tr.
Từ khóa: Khoa học môi trường, Môi trường
Danh mục: Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần 1: Những kiến thức chung có liên quan đến khoa học môi trường: Các khái niệm về khoa học môi trường, các thành phần chính của môi trường, tài nguyên thiên nhiên, các nguyên lý sinh thái học vận dụng vào khoa học môi trường – Phần 2: Những kiến thức cơ bản của khoa học môi trường: Ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, dân số, lương thực, năng lượng và phát triển bền vững.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)