Dữ liệu biên mục

Studio d B1. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000005093
Mã ngôn ngữ: de
Tác giả: Funk, Hermann; Kuhn, Christina; Demme, Silke; Winzer, Britta; Christiany, Carla; Niemann, Rita; Jin, Friederike
Thông tin xuất bản: Cornelsen
Tình trạng vật lý: 263 s.
Từ khóa: Tiếng Đức, Ngôn ngữ, Ngữ âm
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (GER3027) Lý thuyết dịch, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (WOR9003) Sách giáo khoa, (GER5005) Tiếng đức 3A, (GER5006) Tiếng đức 3B, (GER5009) Tiếng đức 3C, (NND_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Zeitpunkte -- Alltag -- Männer - Frauen- Paare -- Deutschlands großte stadt -- Schule und lerner...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)