Dữ liệu biên mục

Đánh giá cảnh quan: Theo tiếp cận kinh tế sinh thái
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000004573
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Cao Huần
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 178 tr.
Từ khóa: Tài nguyên thiên nhiên, Kinh tế sinh thái, Hệ sinh thái
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kinh tế học
Môn học: (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3234) Khoa học cảnh quan và ứng dụng, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Cơ sở lý luận đánh giá cảnh quan theo tiếp cận kinh tế sinh thái – Chương 2: Đánh giá thích nghi sinh thái các cảnh quan – Chương 3: Những phương pháp ứng dụng trong đánh giá thích nghi sinh thái các cảnh quan – Chương 4: Đánh giá độ bền vững môi trường của cảnh quan – Chương 5: Đánh giá kinh tế cảnh quan – Chương 6: Những nghiên cứu ứng dụng về đánh giá kinh tế sinh thái các cảnh quan.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)