Dữ liệu biên mục

Einführung in die Dialektologie des Deutschen: 2., neubearbeitete Auflage
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003793
Mã ngôn ngữ: de
Tác giả: Niebaum, Hermann; Macha, Jürgen
Thông tin xuất bản: Niemeyer
Tình trạng vật lý: 273 s.
Từ khóa: Deutsch, Dialektologie, Lehrbuch, Tiếng Đức, Phép biện chứng
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (GER2054) Từ vựng học tiếng Đức, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (NND_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)