Dữ liệu biên mục

Cơ sở môi trường không khí và nước
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003741
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Phạm, Ngọc Hồ; Trịnh, Thị Thanh; Đồng, Kim Loan; Phạm, Thị Việt Anh
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 584 tr.
Từ khóa: Môi trường nước, Môi trường không khí, Khoa học môi trường
Danh mục: Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS2304) Cở sở môi trường đất, nước, không khí, (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3271) Hóa học môi trường nước, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)