Dữ liệu biên mục

Toán rời rạc
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003722
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Đỗ, Đức Giáo
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Tình trạng vật lý: 508 tr.
Từ khóa: Toán học, Toán rời rạc
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3500) Toán rời rạc, (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (INT1050) Toán học rời rạc, (INT1050) Toán học rời rạc, (INT2292) Cấu trúc rời rạc, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (Thí điểm) Ngành Khoa học dữ liệu, (MAT3500) Toán rời rạc
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1 : Các khái niệm cơ bản của thuật toán và phương pháp đệ quy; Chương 2 - Các phương pháp đếm; Chương 3 - Quan hệ; Chương 4 - Lý thuyết đồ thị; Chương 5 - Nhập môn về văn phạm và ngôn ngữ hình thức; CHương 6 - OTomat hữu hạn đoán nhận biểu thức chính quy;...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)