Dữ liệu biên mục

Xác suất thống kê (In lần thứ VI có sửa chữa và bổ sung)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003530
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Đào, Hữu Hồ
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 258 tr.
Từ khóa: Lý thuyết thống kê, Lý thuyết xác suất, Toán học
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Xác suất và Toán ứng dụng
Môn học: (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3318) Phương pháp thống kê nông nghiệp, (52220211) Ngành Ngôn ngữ Ảrập, (7140236) Ngành Sư phạm Tiếng Nhật, (MAT1101) Xác suất và thống kê, (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (MAT1101) Xác suất thống kê, (7310105) Ngành Kinh tế Phát triển, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (SPTP_TK) Tài liệu tham khảo, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)