Dữ liệu biên mục

Xác suất thống kê (In lần thứ VI có sửa chữa và bổ sung)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003530
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Đào, Hữu Hồ
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 258 tr.
Từ khóa: Lý thuyết thống kê, Lý thuyết xác suất, Toán học
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Xác suất và Toán ứng dụng
Môn học: (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3318) Phương pháp thống kê nông nghiệp, (7140236) Ngành Sư phạm Tiếng Nhật, (MAT1101) Xác suất và thống kê, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)