Dữ liệu biên mục

Các bài giảng về tư tưởng phương Đông : Rút từ bài ghi của sinh viên và từ băng ghi âm
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003372
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trần, Đình Hượu
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 303 tr.
Từ khóa: Triết học phương Đông, Tư tưởng phương Đông, Bài giảng
Danh mục: Sách, Nhân văn, Triết học
Môn học: (7380110) Ngành Luật, (THL1058) Lịch sử nhà nước và pháp luật , (CAL1050) Lịch sử các học thuyết chính trị - pháp lý, (7220104) Ngành Hán Nôm, (7229030) Ngành Văn học, (LIT3021) Nho giáo và văn học dân tộc, (52220301) Ngành Triết học, (PHI3110) Lịch sử tr.học phương Đông cổ - trung đại, (SIN3043) Tứ thư 2 (Đại học – Trung dung), (7310608) Ngành Đông phương học, (ORS1104) Lịch sử tư tưởng phương Đông, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)