Dữ liệu biên mục

Cơ sở tài nguyên và môi trường biển
Mã tài liệu: TL000003342
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Chu Hồi
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 99 tr.
Từ khóa: Biển, Hải dương học, Môi trường biển, Tài nguyên biển
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS2301) Tài nguyên thiên nhiên, (HMO3623) Quản lý tài nguyên và môi trường biển, (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3281) Đại dương và vùng bờ, (EVS4076) Khoa học môi trường và tài nguyên thiên nhiên, (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (GLO3105) Vấn đề môi trường trong khai thác và sử dụng tài nguyên biển , (NHDH) Ngành Hải dương học, (HMO3623) Quản lý tài nguyên và môi trường biển, (HMO3627) Các hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển, (HMO4086) Khai thác bền vững tài nguyên biển
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Các vấn đề chung; Chương 2: Môi trường biển; Chương 3. Tài nguyên sinh vật biển; Chương 4: Tài nguyên khoáng sản biển...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)