Dữ liệu biên mục

Vật lý hạt nhân ứng dụng
Loại tài liệu: book
Mã tài liệu: TL000003323
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Phạm, Quốc Hùng
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Tình trạng vật lý: 153 tr.
Từ khóa: Vật lý, Vật lý hạt nhân, Bức xạ, Phóng xạ
Danh mục: Sách, Vật lý
Môn học: (7510407) Ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, (PHY3807) Thực tập chuyên sâu, (PHY3813) Thực tập chuyên sâu, (7440102) Ngành Vật lý học, (PHY3807) Thực tập chuyên sâu, (PHY3813) Thực tập chuyên sâu
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)