Dữ liệu biên mục

Vật liệu vô cơ : Phần lý thuyết cơ sở
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003279
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Phan, Văn Tường
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 257 tr.
Từ khóa: Hoá học vật liệu, Hoá vô cơ, Vật liệu vô cơ
Danh mục: Sách, Hóa học
Môn học: (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE3128) Công nghệ sản xuất các hợp chất vơ cơ và hữu cơ , (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)