Dữ liệu biên mục

Vi khí hậu
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003240
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Lê, Văn Mai
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 72 tr
Từ khóa: Khí hậu học, Vi khí hậu
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (7440221) Ngành Khí tượng và khí hậu học, (HMO3311) Khí hậu học và Khí hậu Việt Nam, (HMO3318) Vi khí tượng
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)