Dữ liệu biên mục

Sức khoẻ môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003165
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trịnh, Thị Thanh
Thông tin xuất bản: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 300 tr.
Từ khóa: Sức khoẻ môi trường, Độc chất học
Danh mục: Sách, Y học, Sức khỏe & an toàn cá nhân
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS3266) Độc học và sức khỏe môi trường, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)