Dữ liệu biên mục

Phương pháp mô phỏng số Monte Carlo
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003162
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Quý Hỷ
Thông tin xuất bản: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 428 tr.
Từ khóa: Giải tích, Phương pháp mô phỏng số, Toán học ứng dụng
Danh mục: Sách, Xác suất và Toán ứng dụng
Môn học: (7510407) Ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, (PHY3807) Thực tập chuyên sâu, (PHY3813) Thực tập chuyên sâu, (7440102) Ngành Vật lý học, (PHY3807) Thực tập chuyên sâu, (PHY3813) Thực tập chuyên sâu, (52460101) Ngành Toán học, (MAT3328) Phương pháp Monte-Carlo
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)