Dữ liệu biên mục

Sinh học và sinh thái học biển
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003160
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Vũ, Trung Tạng
Thông tin xuất bản: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 349 tr.
Từ khóa: Sinh học, Sinh thái học biển, Sinh thái học
Danh mục: Sách, Sinh thái học
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (HMO3603) Hóa học biển, (HMO3604) Sinh học và sinh thái biển, (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3281) Đại dương và vùng bờ, (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3243) Sinh thái học biển, (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO2512) Sinh học biển, (BIO3507) Cơ sở sinh thái học, (NHDH) Ngành Hải dương học, (HMO3603) Hóa học biển, (HMO3604) Sinh học và sinh thái biển, (HMO3627) Các hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển, (THPTCKHTN) Trường THPT Chuyên KHTN, (CKHTNS) Tủ sách chuyên Sinh học
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)