Dữ liệu biên mục

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003147
Mã ngôn ngữ: vie
Tác giả: Lương, Đức Phẩm
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 341 tr.
Từ khóa: Công nghệ môi trường, Xử lý nước thải, Phương pháp sinh học, Môi trường
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học môi trường
Môn học: (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3293) Xử lý nước thải sinh hoạt , (EVS4079) Cơ sở công nghệ và kỹ thuật môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)