Dữ liệu biên mục

Vật lý lò phản ứng hạt nhân
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003047
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Ngô, Quang Huy
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 256 tr.
Từ khóa: Vật lý, Lò phản ứng hạt nhân, Phản ứng phân hạch hạt nhân, Vật lý hạt nhân, Động học lò phản ứng
Danh mục: Sách, Vật lý
Môn học: (7510407) Ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, (PHY3362) Vật lý nơtron và lò phản ứng, (PHY3371) Phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân, (7440102) Ngành Vật lý học, (PHY3362) Vật lý nơtron và lò phản ứng, (PHY3371) Phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Vật lý lò phản ứng hạt nhân là một bộ phận đặc biệt của vật lý hạt nhân, nghiên cứu phản ứng phân hạch hạt nhân dây chuyền trong lò phản ứng. Các lò phản ứng rất đa dạng, phụ thuộc vào chức năng của chúng như lò phản ứng năng lượng hay lò phản ứng nghiên cứu, phụ thuộc vào năng lượng nơtron phân hạch nhiên liệu như lò phản ứng nơ tron nhiệt, lò phản ứng nơ tron trung gian, lò phản ứng nơ tron nhanh ….
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)