Dữ liệu biên mục

Các bình diện của từ và từ tiếng Việt
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002758
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Đỗ, Hữu Châu
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 215 tr.
Từ khóa: Tiếng Việt, Từ vựng, Ngôn ngữ
Danh mục: Sách, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)