Dữ liệu biên mục

Tính toán trong hải dương học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002536
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Phạm, Văn Huấn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 244 tr.
Từ khóa: Hải dương học
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (HMO3600) Hải dương học đại cương, (HMO3611) Phương pháp số trong hải dương học, (7440221) Ngành Khí tượng và khí hậu học, (HMO3600) Hải dương học đại cương, (NHDH) Ngành Hải dương học, (HMO3611) Phương pháp số trong hải dương học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)