Dữ liệu biên mục

Địa chất biển: Giáo trình
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002476
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 334 tr.
Từ khóa: Giáo trình, Hải dương học, Địa chất
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (GLO2069) Địa mạo, (GLO3120) Địa chất biển, (HMO3605) Địa chất và địa mạo biển, (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3281) Đại dương và vùng bờ, (NKTDC) Ngành Kỹ thuật địa chất, (GLO3150) Địa chất Đệ Tứ, (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (GLO3102) Tài nguyên biển Việt Nam , (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3242) Địa mạo và địa chất biển, (NHDH) Ngành Hải dương học, (HMO3605) Địa chất và địa mạo biển, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)