Dữ liệu biên mục

Xử lý bức xạ và cơ sở của công nghệ bức xạ
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002421
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trần, Đại Nghiệp
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Trích dẫn: 153 tr.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Bức xạ, Xử lý bức xạ, Công nghệ bức xạ
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (7510407) Ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, (PHY3807) Thực tập chuyên sâu, (PHY3810) Công nghệ bức xạ, (7440102) Ngành Vật lý học, (PHY3807) Thực tập chuyên sâu, (PHY3810) Công nghệ bức xạ
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)