Dữ liệu biên mục

Cơ sở lý luận báo chí truyền thông
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002411
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Dương, Xuân Sơn; Trần, Quang; Đinh, Văn Hường
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 308 tr.
Từ khóa: Báo chí, Lý luận báo chí, Truyền thông
Danh mục: Sách, Báo chí và truyền thông
Môn học: (7229010) Ngành Lịch sử, (JOU1051) Báo chí truyền thông đại cương, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (LIN3058) Ngôn ngữ, truyền thông và tiếp thị, (7310630) Ngành Việt Nam học, (JOU3017) Nghiệp vụ báo chí
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Những vấn đề có tính phương pháp luận, các khái niệm, phạm trù, đặc trưng, chức năng….nghiên cứu các vấn đề cụ thể trong báo chí- truyền thông.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)