Dữ liệu biên mục

Giáo trình địa tin học ứng dụng = Applied geoinformatics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002252
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thạch
Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 747 tr.
Từ khóa: Địa tin học, Hệ thống thông tin địa lý, Cơ sở dữ liệu địa lý
Danh mục: Sách, Địa lý & Du lịch
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (GEO3274) Công nghệ ảnh sô và giải đoán điều vẽ ảnh, (GEO3275) Thực tập Công nghệ ảnh số và giải đoán, điều vẽ ảnh, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)