Dữ liệu biên mục

Topics for today
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001680
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Smith, L.; Mare, N.
Thông tin xuất bản: Adelphi University
Tình trạng vật lý: 315 p.
Từ khóa: Topics
Danh mục: Sách, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7340120) Ngành Kinh doanh quốc tế, (INS1015) Tiếng Anh học thuật 2, (INS2005) Kinh tế quốc tế, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (7340303QTD) Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán, (INS1015) Tiếng Anh học thuật 2
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)