Dữ liệu biên mục

Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001670
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: 2004
Từ khóa: Công nghệ xử lý rác thải, Chất thải rắn
Danh mục: Sách, Khoa học môi trường
Môn học: (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS4074) Niên luận công nghệ kỹ thuật, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: H. : KHKT
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)