Dữ liệu biên mục

Hỏi gì đáp nấy. Tập 14
Mã tài liệu: TL000001603
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Lân Dũng
Thông tin xuất bản: Nxb. Trẻ
Tình trạng vật lý: Book
Từ khóa: Khoa học xã hội
Danh mục: Sách, Xã hội học
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)